Revista Taula

Presentación/ Presentació/ Presentation 

Taula. Quaderns de Pensament es una publicación de periodicidad anual que publica artículos originales en las distintas lenguas europeas sobre la obra de filósofos a través de números monográficos a cargo de un editor especialista de reconocido prestigio en la materia. Todos los artículos que llegan a nuestra redacción pasan por un proceso de revisión por pares. Taula. Quaderns de Pensament publica en cada número una sección dedicada a considerar estados de la cuestión, notas críticas y recensiones sobre tema y textos de actualidad filosófica.

Taula. Quaderns de Pensament és una publicació de periodicitat anual que publica articles originals en qualsevol llengua europea sobre els diversos autors i les seves obres. Aquestes publicacions son dirigides per un editor especialista de reconegut prestigi dins la matèria. Tots el articles que arriven a la nostra redacció són sotmessos a un procés de revisió cega per parells. Taula. Quaderns de Pensament hi publica en cada número una secció dedicada a considerar estats de la questió, notes crítiques y recensions sobre temes i textes d'actualitat filosòfica.

Taula. Quaderns de Pensament is a journal of anual periodicity. It publishes original papers in whatever european language concerning to the study of an author through monographic volumes edited by a invited editor. All papers arrived to our redaction are subjected to a peer review process. Furthermore, Taula. Quaderns de Pensament, is prouded of publishing states of the art, critical notes and reviews about the different topics and texts of the whole field of Philosophy.

Director Dr. Francesc Torres
Secretario editorial/Secretari editorial/ Editorial Secretary Dr. Andrés L. Jaume
Consejo de redacción/ Consell de redacció/ Editorial Board
 

Dr. G. Amengual (UIB), Dr. Miquel Beltrán (UIB), Dr. C.J. Cela (UIB), Dr. P.J. Chamizo (U. Málaga), Dr. J.L. Llinàs (UIB), Dr. J.L. Luján (UIB), Dra. Mª. Carmen Paredes (USAL)

Consejo editorial/ Consell editorial/ Advisory Board
Dr. Juan José Acero (U. Granada)
Dr. Manuel Liz (U. La Laguna)
Dr. Miguel Ángel Quintanilla (USAL)
Dr. Nicanor Ursúa (UPV)
Dr. Philippe Desan (U. Chicago)
Dr. Manuel Cruz (UB)
Dra. Fina Birulés (UB) 

Normas editoriales /Normes de redacció/ Instructions for preparation of manuscripts 

Los artículos deberán tener una extensión no superior a 6000 palabras en formato WORD. La redacción del artículo se ajustará al sistema autor-fecha para las citas. Las notas se dispondrán como notas al pie de página, indicándose al final del artículo la bibliografía, disponiéndose ésta conforme al mismo sistema. Todos los artículos deben estar precedidos de un resumen en inglés, además de la lengua en la que se redacten.

Els articles no poden tenir una extensió superior a les 6000 paraules en format WORD. L'article serà redactat seguint el sistema autor-data per a les citacions. Les notes apareixeran sempre com a notes al peu i al final de l'article s'hi indicarà la bibliografia seguint el mateix sistema. Tots el articles han de dur un breu resum en anglés a més a més del escrit en la llengua corresponent a l'article.

Papers should not exceed 6000 words in WORD format. We use author-date systems for citations and the different notes should be always footnotes. The bibliographic references will be situated at the end of the paper, following the afore mentioned system. All the papers must be preceded by an abstract in English.

Vol. 44. Montaigne
Francesc Torres Marí

portada revista 44

En aquest cas la secció monogràfica, tal com es va anunciar, es dedica a Montaigne i és coordinada pels especialistes Philippe Desan (Universitat de Chicago) i director de Montaigne Studies, i Joan Lluís Llinàs (Universitat de les Illes Balears). En aquest número inauguram també una nova secció: Butlletí d’estudis eslaus i comeniològics, dedicat al pensament eslau i a la vida i obra de J.A. Comenius.

Vol. 43. H. Arendt
M. Cruz & F. Birulés

portada

 La totalitat del que es pensat per l'autora a la qual es consagra aquest número, Hannah Arendt, constitueix un vast territori sense senyalització alguna, mancada d'indicacions que orienten qui es disposa a endinsar-s'hi, o de camins romputs que prefiguren línies de sentit o pautes d'interpretació. Els seus temes majors, sens dubte, resulten àmpliament coneguts: el seu esforç per pensar la condició humana i l'acció política a partir de la categoria de natalitat, l'anàlisi del totalitarisme, la tesi sobre la banalitat del mal, les reflexions al voltant de la república i al tresor perdut de la tradició revolucionària.

Vol. 42
portada 

Índex i presentació del Vol. 42

La revista Taula, editada pel Departament de Filosofia de la Universitat de les Illes Balears, s'ha convertit en el referent dels estudis filosòfics a les Illes Balears. Des dels seus inicis manté el seu caràcter miscel•lani encara que alguns números han estat monogràfics. En aquest número 42 de la revista Taula podem trobar articles com Els pressupòsits ontològics i antropològics de l’ètica: la realització històrica de la dignitat humana com a trascendental de la persona de Joan Andreu Alcina, Edward W.Said: reflexiones sobre los conflictos desde el exilio de J. Jesús Camargo, Baltasar Porcel i la Mediterrània de Pere Rosselló Bover o Crisi econòmica i filosofia política de A. Doménech, entre d’altres.

Programación de los próximos números/ Programació dels propers numeros/ Following issues  

Vol. 45. W. Sellars
Andrés L. Jaume
 

Vol. 46. Schönberg. Filosofía y música. Filosofia i música. Philosophy and Music
Pau Frau

Números anteriores/ Números anteriors/ Past issues